Skole- og erhvervsvejledning

 

Formål

Formålet med erhvervsvejledningen er at give eleven mulighed for at opnå overblik over relevante uddannelsestilbud samt afklare egne uddannelsesønsker.
 
Indhold

Skolens to vejledere har ansvar for, at eleverne udarbejder uddannelsesplaner, uddannelsesbøger, mv. og bistår i samarbejde med forældrene eleven hermed.
 
Uddannelsesplanen, herunder uddannelsesbogen, og 10. kl. selvvalgt opgave skal sikre, at eleven kan opnå et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.
 
Grundet mange alternative arrangementer i forbindelse med idrætslinjerne er der ikke afsat tid til erhvervspraktik som en del af skolens samlede erhvervsvejledning.
 
Omfang

I løbet af skoleåret afholder skolevejlederen minimum to vejledningssamtaler med den enkelte elev.
Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet af forældre samt elev primo marts, hvorefter vejlederen sørger for, at denne samt afgangsbevis fra 9. kl. vedlægges tilmeldingsblanketten.
 
Medio marts sørger vejlederen for afsendelse til den aktuelle uddannelsesinstitution.
 
Vejlederen har ansvar for samlet indberetning til undervisningsministeriet samt tilbagemelding til de kommunale ungdomsvejledninger om den enkelte elevs uddannelsesønske.
 
BROBYGNING
 
Eleverne skal 1 uge i brobygning.
Alle skolens 108 elever sendes ud i den samme  uge for på den måde at minimere fraværet fra skolen og den almindelige uddannelse.
P.g.a. skolens beliggenhed vil brobygningstilbuddene være koncentreret om Holbæk by og Odsherred Kommune.
Der skal brobygges til  2 forskellige uddannelser.
Eleverne skal blive på skolen, så der vil ikke være mulighed for at bo derhjemme og brobygge på f.eks. det lokale gymnasium.
Brobygning i skoleåret 2014/15 finder sted i uge 46 .

Ansvarlig: Olav Raahede